Правила и условия

Това са Общите условия на Национална Борса ООД (NacionalnaBorsa.com или Платформата), с които се урежда начинът, по който NacionalnaBorsa.com предоставя услугата „сайт за обяви или онлайн платформа за продажба на едро”, която може да бъде поръчана от уебсайта на Национална Борса ООД (Услугата). Тези Общи условия са задължителни за ползвателите на тази услуга (Потребители) и за Национална Борса ООД. Всякакви уговорки между Национална Борса ООД и Потребител, различни от установеното в тези Общи условия, имат сила само ако са направени в писмена форма и са подписани от страните.

Всяко лице, което е отворили NacionalnaBorsa.com или е било пренасочено към този сайт, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на NacionalnaBorsa.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

ВАЖНО Е ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА РЕШИТЕ, ДАЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА NacionalnaBorsa.com. Ако имате въпроси или неясноти относно условията, при които Национална Борса ООД предоставя Услугата, не се притеснявайте да се свържете с нас – ние ще се радваме да Ви съдействаме и да изчистим всяка неяснота, която би могла да възникне.

Национална Борса ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 204185833, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, район р-н Искър, ж.к. Дружба, бл. 159, вх. Б, телефон за връзка +359 899 850 937 и email за кореспонденция info@nacionalnaborsa.com

 

 1. Общи положения
 2. Описание на услугата
 3. Поддръжка на платформата
 4. Права и задължения на потребителя
 5. Права и задължения на nacionalnaborsa.com
 6. Промяна на общите условия и на услугата
 7. Прекратяване на договора за предоставяне на услугата
 8. Услуги, цени и плащания
 9. Добавяне на обяви
 10. Добавяне на обяви чрез смс
 11. Допълнителни разпоредби

 

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези Общи условия са задължителни за NacionalnaBorsa.com и за Потребителя. Общите условия определят правата и задълженията на NacionalnaBorsa.com от една страна и на Потребителя от друга във връзка с предоставяне на Услугата.

Чл. 2. Всички уговорки между NacionalnaBorsa.com и Потребителя относно Услугата, различни от посочените в Общите условия, трябва да са сключени писмено, за да имат действие между страните.

Чл. 3. Писмената форма се счита за спазена, ако договорката е постигната чрез размяна на съобщения по електронната поща, която Потребителят и NacionalnaBorsa.com обичайно използват в кореспонденцията си.

ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 4. Услугата представлява онлайн решение за търговия на едро между фирми. Параметри на Услугата са представени на уеб сайта на NacionalnaBorsa.com (http://NacionalnaBorsa.com/). NacionalnaBorsa.com може да предлага вариации на Услугата по индивидуални спецификации според възможностите на NacionalnaBorsa.com и нуждите на конкретни Потребители.

Чл. 5. NacionalnaBorsa.com предоставя достъп до потребителския панел на онлайн борсата, през който може да се въвежда ново съдържание, да се внасят промени и да се редактира наличното съдържание.

Чл. 6. Услугата включва техническа поддръжка на платформата.

Чл. 7. Регистрация и създаване на нов потребител се извършват през сайта на NacionalnaBorsa.com (http://NacionalnaBorsa.com/), чрез попълване на формата за регистрация. От момента на завършване на регистрацията се счита, че между NacionalnaBorsa.com и Потребителя е сключен договор за предоставяне на Услугата. При завършване на процеса на регистрация, потребителят получава съобщение с данни за достъп до контролния панел. Неговият акаунт се активира веднага след одобрение на администратор.
Използването на NacionalnaBorsa.com означава, че Потребителят се е запознал и съгласил със Споразумението, както и с всяко негово последващо изменение.

Чл. 8. Потребителите могат да разглеждат съдържанието на обявите,
да публикуват обяви за предлагани от тях стоки и услуги, да публикуват обяви от тип „търся“, да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения и телефонни обаждания и да осъществяват покупки, продажби и доставки на артикули.

Чл. 9. Право на ползване на платформата имат юридически лица и други правни структури, които са в съответствие с българското законодателство, както и физически лица над 18 годишна възраст.

ГЛАВА III. ПОДДРЪЖКА НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 10. NacionalnaBorsa.com осигурява техническа поддръжка на онлайн платформата за търговия на едро. Техническата поддръжка осигурява нормалното ползване на платформата според описаното на уеб сайта на NacionalnaBorsa.com (http://NacionalnaBorsa.com/).

Чл. 11. NacionalnaBorsa.com се задължава да отстрани възникналите грешки във функционирането на онлайн платформата за своя сметка, ако тези грешки произтичат от програмния код на сайта, използван от NacionalnaBorsa.com и отстраняването им няма да създаде пречки за функционалността на Услугата.

ГЛАВА IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 12. Потребителят носи отговорност за съдържанието, публикувано от неговия профил създаден чрез платформата на NacionalnaBorsa.com. NacionalnaBorsa.com няма задължението да контролира съдържанието, публикувано чрез Услугата, не е длъжен да гарантира достоверността или качеството на качваното съдържание, не носи отговорност за това съдържание и за това, дали същото се придържа към законовите изисквания и морала.

Чл. 13. Потребителят е съгласен да получава служебни съобщения, свързани с предоставяната услуга, на посочения при регистрирането имейл.

Чл. 14. При регистрация Потребителят е длъжен да попълва действителните си данни, включително телефон, електронна поща и адрес. NacionalnaBorsa.com може да деактивира и изтрие профила, ако установи, че предоставените данни не са истински.

Чл. 15. Потребителят отговаря за сигурността на своята парола и акаунт. NacionalnaBorsa.com не отогваря при каквато и да е загуба или повреда, произтичаща от невъзможността на Потребителя да запази сигурността на своя акаунт. Потребителят няма право да използва Акаунтите на други Потребители нито да предоставя своя Акаунт за ползване от други страни.

Чл. 16. Потребителят е длъжен да не използва Услугата за цели или по начини, забранени от закона.

Чл. 17. Потребителят е длъжен да не публикува материали, които са противозаконни, оскърбителни, заплашителни, нецензурни, клеветнически в разрез с добрите нрави или нарушават авторското право на трети лица, включително всякакво обидно, расистко, дискриминационно, порнографско, неприлично или приканващо към извършване на престъпления съдържание.

Чл. 18. Потребителят не може да използва Услугата за разпространение на зловреден или шпионски софтуер.

Чл. 19. Потребителят ползва Услугата без да възпрепятства ползването на Услугата от други потребители. Потребителят не може да ползва Услугата по начин, който уврежда доброто име и търговската репутация на NacionalnaBorsa.com или на други потребители на Услугата.

Чл. 20. Потребителят е длъжен да пази в тайна всяка кореспонденция между него и NacionalnaBorsa.com, без значение в каква форма е обективирана (напр. в писмен или електронен вид), и по никакъв начин да не я споделя пред трети страни, нито да я прави обществено достояние.

Чл. 21. Потребителят е длъжен да не използва Услугата за изпращане на непоискани търговски или други съобщения (спам).

Чл. 22. Потребителят е съгласен, че неговото съдържание може да бъде предавано некриптирано през различни преносни среди или променяно, за да удовлетвори техническите изисквания на мрежите, устройствата или приложенията, към които се предава.

Чл. 23. Потребителят е длъжен и е съгласен да не копира, продава, препродава или използва част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата без изрично писмено разрешение от NacionalnaBorsa.com.

Чл. 24. В случай че NacionalnaBorsa.com или неговите търговски партньори понесат отговорност или претърпят вреди, загуби или разноски (включително съдебни разноски и разходи за правна защита) поради искове, оплаквания или претенции на трети страни, произтичащи от незаконно съдържание, качвано от Потребителя, Потребителят се задължава да обезщети NacionalnaBorsa.com изцяло.

Чл. 25. Потребителят няма право да използва търговската марка „NacionalnaBorsa“, логото, оформлението на графичните елементи и дизайна на платформата.

Чл. 26. Потребителят се съгласява, че личните му данни ще бъдат събирани и обработвани от NacionalnaBorsa.com съгласно нуждите на платформата и приложимите законови разпоредби.

Чл. 27. Потребителят се съгласява да получава техническа информация относно платформата, рекламни и административни бюлетини на електронния адрес посочен от него.

Чл. 28. Потребителят се съгласява съдържанието на обявите му да бъде използвано за побликуване на бюлетини и други рекламни и нерекламни нужди от страна на NacionalnaBorsa.com.

Чл. 29. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящте общи условия.

ГЛАВА V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА NACIONALNABORSA.COM

Чл. 30. NacionalnaBorsa.com предоставя Услугата във вида, в който е описана на уебсайта на NacionalnaBorsa.com или както е договорена с Потребителя. NacionalnaBorsa.com не носи отговорност за неправилното разбиране или тълкуване на параметрите на предлаганата услуга от страна на Потребителя.

Чл. 31. NacionalnaBorsa.com защитава личните данни на Потребителя и неговите клиенти съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 32. NacionalnaBorsa.com не гарантира, че Услугата ще е непрекъсната, навременна, сигурна или лишена от грешки.

Чл. 33. NacionalnaBorsa.com осигурява безплатна техническа поддръжка на системата при грешки или прекъсвания, както и възможност за връзка с представител на NacionalnaBorsa.com чрез посочените на уебсайта на NacionalnaBorsa.com (http://NacionalnaBorsa.com/) канали за комуникация.

Чл. 34. NacionalnaBorsa.com не носи отговорност за технически прекъсвания на Услугата поради форс мажор по смисъла на Търговския закон, профилактика на системата, виновни действия на трети страни или поради разпореждания на компетентни държавни органи.

Чл. 35. NacionalnaBorsa.com не носи отговорност за каквито и да са имуществени и неимуществени щети, причинени от Потребителя на трети лица, обществени и политически организации, движения, етнически и религиозни общности, институции и др. при ползването на Услугата.

Чл. 36. NacionalnaBorsa.com може без да се обосновава да премахва/променя съдържание и да деактивира или изтрива акаунт. Съответните ограничителни действия могат да бъдат приложени включително, но не само с акаунт, който, по преценка на NacionalnaBorsa.com, нарушава тези Общи условия или от него се публикуват материали, които са противозаконни, оскърбителни, заплашителни, нецензурни, клеветнически в разрез с добрите нрави или нарушават авторското право на трети лица, включително обидно, расистко, дискриминационно, порнографско, неприлично или приканващо към извършване на престъпления съдържание.

Чл. 37. NacionalnaBorsa.com може да сваля съдържание и при законно искане от компетентните органи, както и при обосновано искане на лице, чиито авторски права са нарушени от съдържанието.

Чл. 38. Обяви, които противоречат с правилата, ще бъдат премахвани от администратор без предупреждение.

Чл. 39. Освен в случаите, в които е направена писмена уговорка с потребител, NacionalnaBorsa.com не е страна или посредник по сделките, сключвани между потребителите на платформата. NacionalnaBorsa.com не гарантира истинността на данните на потребителите и не носи отговорност за поетите от тях задължения към или действия, нарушаващи правата на трети страни.

Чл. 40. NacionalnaBorsa.com не носи отговорност както за съдържанието така и за качеството на продуктите, публикувани от потребителите на платформата. NacionalnaBorsa.com няма задължението да контролира съдържанието, публикувано чрез Услугата, не е длъжен да гарантира достоверността, безопастността, законността или качеството на качваното съдържание, не носи отговорност за това съдържание и за това, дали същото се придържа към законовите изисквания и морала.

Чл. 41. NacionalnaBorsa.com съдейства на потребителя за успешното и правилно ползване на платформата.

ГЛАВА VI. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И НА УСЛУГАТА

Чл. 42. Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни от NacionalnaBorsa.com.

Чл. 43. NacionalnaBorsa.com обявява промените в Общите условия на уеб сайта си (http://NacionalnaBorsa.com/). Промените влизат в сила в двуседмичен срок от обявяването им за онези Потребители, които не са възразили срещу тях в споменатия двуседмичен срок.

Чл. 44. NacionalnaBorsa.com може да променя цените и параметрите на Услугата, като тези промени влизат в сила незабавно. Потребителите, започнали да ползват Услугата преди въвеждането на промените, продължават да я ползват при първоначалните условия до изтичане на абонамента им.

Чл. 45. Потребителят от своя страна е задължен да се запознава с измененията на тези условия. Всяко използване на платформата се разбира като съгласие с направените промени в общите условия. Отказ за приемане на промените, може да доведе до прекратяване на взаимоотношенията между NacionalnaBorsa.com и съответния потребител.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 46. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява при:

 1. По взаимно съгласие между страните.
 2. При обективна невъзможност на NacionalnaBorsa.com да изпълнява договора, включително поради изземване на оборудване от държавни органи.

Чл. 47. NacionalnaBorsa.com може да прекрати договора за предоставяне на Услугата с едностранно уведомление, което влиза в сила от изпращането му, ако Потребителят е нарушил някое от задълженията си по настоящите Общи условия или закона.

Чл. 48. Потребителят може да прекрати Споразумението по всяко време, като изтрие своя Акаунт или престане да използва платформата по някакъв друг начин. Потребителят продължава да носи отговорност за действията си в NacionalnaBorsa.com, извършени по време да действие на Споразумението.

ГЛАВА VIII. УСЛУГИ, ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 49. Цените на различните видове обяви и услуги варират в зависимост от желаната услуга и се формират спрямо официалния ценоразпис на NacionalnaBorsa.com, освен в случаите, когато са сключени допълнителни писмени споразумение между страните.

Чл. 50. NacionalnaBorsa.com запазва правото си да дава ваучери и промо кодове за безплатни обяви, или за отстъпки от определени услуги. Броят, валидността и стойността на тези ваучери и промо кодове зависят изцяло и само от NacionalnaBorsa.com и действието им може да бъде прекратено незабавно едностранно от страна на NacionalnaBorsa.com.

Чл. 51. NacionalnaBorsa.com има право да не гарантира изключителността и екслузивитета на която и да е публикувана обява. След договорка с трети лица или по свое усмотрение може да поставя други обяви, банери, клипове и други рекламни материали на трети лица и конкуренти, където прецени за добре в уебсайта, включително и на страницата с обявата на потребителя.

Чл. 52. NacionalnaBorsa.com издава електронни фактури за всяка една от заплатените суми от потребителите при публикуване на обява, независимо от начина, по който е извършено плащането. Всеки потребител е длъжен да попълни коректно след регистрация “Моят Профил > “Данни за фактура”. Това трябва да стане преди публикуването на първата обява. Потребителят е задължен да актуализира информацията в профила си при всяка промяна в данните за дружеството в търговския регистър. NacionalnaBorsa.com не е длъжна да преиздава фактури при грешно попълнени данни от страна на потребителите.

Чл. 53. Потребителите носят отговорност за публикуваните от тях обяви и своите действия. NacionalnaBorsa.com може да премахва обява, която е в нарушение на общите условия на настоящето споразумение или които са противозаконни, оскърбителни, заплашителни, нецензурни, клеветнически в разрез с добрите нрави или нарушават авторското право на трети лица, включително всякакво обидно, расистко, дискриминационно, порнографско, неприлично или приканващо към извършване на престъпления съдържание. Потребителите не могат да изискват възстановяване на средствата заплатени за съответната премахната обява. Същевременно NacionalnaBorsa.com може да изисква да бъдат върнати, вече възстановени суми без основание за това.

Чл. 54. При системни нарушения на текущото споразумение, NacionalnaBorsa.com може да блокира даден потребител и да изтрие или временно спре всички негови обяви. В тези случаи потребителите не могат да изискват възстановяване на средствата заплатени за публикуване на съответните обяви.

Чл. 55. Потребителите могат да заплащат закупените от тях обяви и услуги, чрез един от изброените методи за плащане в секция Плащания от уебсайта.

ГЛАВА IX. ДОБАВЯНЕ НА ОБЯВИ

Чл. 56. За да публикува обява, потребителят трябва да бъде регистриран в платформата на NacionalnaBorsa.com.

Чл. 57. При публикуване на обява, потребителят следва първо да избере типа обява, която иска да публикува, нейния срок и предпочитаното от него разплащателното средство.

Чл. 58. Въвежда се заглавие на обявата. В него не трябва да присъства контактна информация, а единствено максимално точно описание на предлагания продукт.

Чл. 59. Потребителят се задължава да публикува по една обява за всеки отделен вид продукти. Той няма право да публикува в една обява различни по вид артикули. NacionalnaBorsa.com запазва правото си да премахва и редактира обяви, в които потребителя е публикувал повече от един артикул. Той няма право да търси обезщетение за премахнатата обява.

Чл. 60. Потребителят се задължава да посочи цена в български лева без ДДС. Обяви без цена или “по договаряне” не могат да бъдат публикувани в NacionalnaBorsa.com.

Чл. 61. Потребителят попълва наличното му от съответния артикул количество и неговата мерна еденица.

Чл. 62. Потребителят се задължава да избере максимално точна категория за артикула в съответната обява.

Чл. 63. Потребителят определя географското местоположение на артикулите от обявата.

Чл. 64. Потребителят се задължава да качи снимка, която максимално добре показва или описва продукта и неговите качества.

Чл. 65. Обявата трябва да бъде написана на български език на кирилица. Латиница и чужди наименования могат да бъдат използвани само, за да бъдат оказвани търговски марки на продуктите.

Чл. 66. Потребителят е задължен да не публикува уеб адреси или линкове към други сайтове за обяви.

Чл. 67. При публикуване на обява потребителят е задължен да описва конкретен продукт или услуга. Той няма право да публикува обяви с рекламна цел.

Чл. 68. Потребителите нямат право да предлагат следните артикули в публикуваните от тях обяви:

 1. Продукти, които са противозаконни оскърбителни, заплашителни, нецензурни, клеветнически в разрез с добрите нрави или нарушават авторското право на трети лица, включително всякакво обидно, расистко, дискриминационно, порнографско, неприлично или приканващо към извършване на престъпления съдържание. Артикули, които призовават към насилие.
 2. Продукти, които са фалшиви или съдържат информация заблуждаваща купувачите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики.
 3. Хомеопатични и лекарствени медикаменти
 4. Опасни Химически субстанции
 5. Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, за които потребителите не притежават авторски права и по този начин нарушават чужда интелектуална собственост.
 6. Експлозиви, Огнестрелни оръжия и муниции
 7. Човешки органи и тъкани
 8. Животински органи и тъкани
 9. Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.
 10. Забранява се и предлагането на на забранени артикули, като подарък към позволен артикул.

ГЛАВА X. ДОБАВЯНЕ НА ОБЯВИ ЧРЕЗ СМС

В страницата за добавяне на обява ще откриете опция „Добавяне на обява чрез SMS”. Тази услуга се предлага на територията на България за абонатите на Mtel, Telenor и Vivacom.

Чл. 69. За да използвате SMS услугата изпратете SMS с текст на номер 1096 (6.00лв.) с описание на продукт, количество, цена, населено място, име на лице за контакт или фирма. Текстът трябва да бъде до 80 символа и изписан на латиница. Информацията от съобщението ще бъде обработена от оператор и ще бъде публикувана на кирилица.
Цената на един SMS е 6 лв., а обявата ще бъде активна за период от 7 дни. Ако желаете обявата ви да бъде активна за 14 дни, е нужно да изпратите две SMS съобщения на обща стойност 12 лв. Чрез СМС могат да се публикуват само и единствено стандартни обяви с 7 или 14 дневна продължителност. Останалите видове обяви се публикуват само чрез използване на уеб платформата.

SMS Пример


ncb Kartofi otlichno kachestvo s transport, 1t, 8lv, s. Golqmo Asenovo, К.IVANOV

Чл. 70. NacionalnaBorsa.com си запазва правото да не публикува SMS с неприлично съдържание или такива, които не отговарят на общите условия. При непълно съдържание на SMS съобщението, екипът на NacionalnaBorsa.com ще се свърже с подателя и изясни съдържанието на обявата.

ГЛАВА ХI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 71. Кореспонденцията с NacionalnaBorsa.com се води чрез предоставените на сайта на NacionalnaBorsa.com (http://NacionalnaBorsa.com/) адрес и електронна поща.

Чл. 72. Кореспонденцията с Потребителя се извършва чрез електронната поща, посочена от него при регистрацията.

Чл. 73. Съобщенията по договора за предоставяне на Услугата и тези Общи условия следва да се изпращат по електронна поща, чрез куриер или чрез лична доставка.

Чл. 74. Към тези Общи условия, към договора за предоставяне на Услугата, към отношенията регулирани с тях, както и към всички договорни и извъндоговорни отношения, произтичащи от тях, се прилага българското законодателство, а компетентен за разрешаване на съответните спорове е българският съд.

Чл. 75. Потребителя има право да подаде оплакване по имейл адрес в случаите, когато посочените в този договор услуги не бъдат изпълнени от NacionalnaBorsa.com. Оплакването трябва да бъде изпратено не по-късно от 14 дни след настъпването на основанието. NacionalnaBorsa.com разглежда оплакванията от своя страна в 14 дневен срок и отговаря на потребителя по електронен път. NacionalnaBorsa.com може да откаже да разгледа оплаквания подадени извън този срок.

Чл. 76. Настоящите Общи условия влизат в сила в срок от две седмици от публикуването им.